Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

B2Benelux: De besloten vennootschap B2Benelux, kamer van koophandel inschrijvingsnummer RCN 116643 PATENTE N 25721363;

Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij B2Benelux hebben aangesloten en leads via B2Benelux wensen te ontvangen;

Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de partners van B2Benelux en die zijn of haar contactgegevens aan B2Benelux overhandigt en in contact wenst te komen met de partners van B2Benelux in een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector;

Lead: alle verzoeken van aanvragers die B2Benelux ontvangt en die B2Benelux doorstuurt naar relevante partners.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen B2Benelux en Partners. B2Benelux accepteert geen algemene voorwaarden van haar partners tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

2.2: Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Over de dienstverlening van B2Benelux

B2Benelux exploiteert verschillende websites die erop gericht zijn om leads van aanvragers te genereren. Elke website is gericht op een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector. B2Benelux poogt zodoende aanvragers die op zoek zijn naar een partner van B2Benelux met deze partner in contact te brengen. Feitelijk brengt B2Benelux dus vraag en aanbod bij elkaar. B2Benelux ontvangt de leads via één van de door haar geëxploiteerde websites en stuurt deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten partners.

 

Artikel 4: De overeenkomst tussen B2Benelux en de bij haar aangesloten partners

4.1: Een dienstverlener, natuurlijke- en/of rechtspersonen, kunnen zich bij B2Benelux als partner aansluiten. Een dergelijk verzoek kan via één van de door B2Benelux geëxploiteerde websites aan B2Benelux worden gedaan.

 

4.2: Indien B2Benelux een verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon ontvangt om partner van B2Benelux te worden, neemt B2Benelux dit verzoek in behandeling. Het staat B2Benelux vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren. Indien B2Benelux een verzoek om partner te worden aanvaardt, komt een overeenkomst tot stand tussen B2Benelux en de betreffende partner. Op al deze overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Partners van B2Benelux zullen leads van B2Benelux ontvangen in de sectoren waarvoor de betreffende partner zich bij B2Benelux heeft ingeschreven.

 

4.3: De overeenkomst tussen B2Benelux en een partner is een voor wat betreft de verplichtingen van B2Benelux een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van B2Benelux. B2Benelux spant zich in om relevante leads aan haar partner door te sturen. Op B2Benelux rust geen verplichting ten opzichte van haar partners om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat B2Benelux niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan leads aan haar partners door te sturen. B2Benelux garandeert ook niet dat de aanvragers daadwerkelijk klant worden bij haar partners. Ook behoudt B2Benelux zich het recht voor om een lead naar meerdere partners te sturen zodat een aanvrager meer keus heeft en verschillende partners kan vergelijken.

 

4.4: De hoeveelheid leads die een partner van B2Benelux ontvangt kan per maand verschillen. Een partner kan online op één van de websites van B2Benelux inloggen en verschillende parameters instellen. Zo kan een partner aangeven hoeveel leads deze maximaal wenst te ontvangen, kan de partner de gewenste regio’s instellen, de categorieën van leads aangeven die de partner wenst te ontvangen en kan een partner periodes opgeven waarin een partner geen leads wenst te ontvangen. Wijzig van deze parameters is gratis en kan altijd. De partner is verplicht om als parameter minimaal 1 regio voor minimaal 1 categorie en minimaal 5 leads per maand in te stellen.

 

4.5: Indien een partner ontevreden is over een lead kan zij dit binnen vijf werkdagen via e-mail of via het reclamatieformulier op één van de websites van B2Benelux, mededelen aan B2Benelux. Voor een lead worden door B2Benelux geen kosten aan een partner in rekening gebracht als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

De aanvraaggegevens komen overeen met een eerdere aanvraag in de voorgaande 14 dagen.

Het opgegeven telefoonnummer is aantoonbaar onjuist, waardoor het onmogelijk is telefonisch contact op te nemen met de aanvrager.

De offerteaanvraag betreft een schoolproject.

De offerteaanvraag is fictief.

Indien een van de voornoemde voorwaarden naar de mening van B2Benelux van toepassing is, zullen de kosten van de betreffende lead niet worden gefactureerd of, indien dit al gebeurd is, bij de eerstvolgende factuur in mindering worden gebracht.

 

B2Benelux kan niet garanderen dat er altijd telefonisch contact kan plaatsvinden met elke aanvrager, omdat de keuze om een oproep te beantwoorden altijd bij de aanvrager zelf ligt. Het niet in contact kunnen komen met de aanvrager via het opgegeven telefoonnummer zonder dat met zekerheid kan worden aangetoond dat het telefoonnummer onjuist is, is nadrukkelijk geen voorwaarde voor creditatie van een aanvraag. Om dezelfde reden kan B2Benelux niet garanderen dat een aanvrager altijd op een verzonden email antwoordt.

 

4.6: B2Benelux zal de gegevens van de aanvragers enkel aan haar partners bekend maken. De aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. De partners verplichten zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de lead van de aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de aanvrager aan de partner geeft. Het is de partner verboden om de lead door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden. Wanneer zou blijken dat een deelnemer een aanvraag toch doorstuurt naar derden, verspreidt of openbaar maakt, kan een geldboete tot EUR 10.000,- worden opgelegd.

 

Artikel 5: het beëindigen van een overeenkomst tussen B2Benelux en een partner.

5.1: opzegging overeenkomst tussen een partner en B2Benelux dient schriftelijk te geschieden en kan op ieder moment. Een opzegging kan verzonden als email naar info@callcenter.group of per post naar 2,Place Abu Baker Essadiq, Appt N 6 Agdal-Rabat Marokko. Er geldt een opzegtermijn van 1 werkdag. Na opzegging ontvangt een partner een slotfactuur met nog niet in rekening gebrachte leads.

 

5.2: B2Benelux behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met haar partners per direct en zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. B2Benelux is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van B2Benelux.

 

Artikel 6: Betaling

6.1: B2Benelux brengt maandelijks, of zoveel eerder als zij wenselijk acht, de door haar aan haar partners verzonden leads in rekening. Partners ontvangen een factuur met specificatie van de ontvangen leads. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Een partner kan ook kiezen voor automatische incasso. B2Benelux behoudt zich het recht voor betaling door middel van automatische incasso te verlangen van haar partners.

 

6.2: Zonder uitdrukkelijke toestemming van B2Benelux mag door een partner niet worden verrekend.

 

6.3: Als betaling van de factuur niet binnen de op de factuur vermelde termijn verloopt, kan B2Benelux een forfaitaire schadevergoeding in rekening brengen van 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 50,-.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

B2Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar partners voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van B2Benelux voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van B2Benelux jegens haar partners inspanningsverplichtingen zijn. B2Benelux verbindt zich jegens haar partners derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1: Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met B2Benelux is Nederlands recht van toepassing.

 

8.2: De rechtbank in Marokko is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen B2Benelux en een partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank in Marokko eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

 

8.3: Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.