Disclaimer

Callcenter.Group is een initiatief en eigendom van B2Benelux. De inhoud van deze website en de downloads zijn direct eigendom van B2Benelux of indirect via de dochterbedrijven ervan, tenzij anders is aangegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan B2Benelux.

De informatie die op deze website is opgenomen, is in goed vertrouwen gegeven en B2Benelux doet alle moeite voor zover redelijkerwijs mogelijk, om te garanderen dat deze informatie correct is. B2Benelux geeft echter geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke informatie; al deze verklaringen en garanties zijn, impliciet of expliciet, uitgesloten.

B2Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die zou kunnen ontstaan door te vertrouwen op of gebruik te maken van deze website. B2Benelux is niet aansprakelijk in het geval iemand door te vertrouwen op of gebruik te maken van dergelijke informatie enig indirect verlies of schade lijdt of verlies of schade ten gevolge hiervan, of verlies van of schade aan winst, inkomsten, spaargelden, toepassingen, overeenkomst, goodwill of business, op welke manier ook veroorzaakt, waaronder door een onjuiste voorstelling van zaken, nalatigheid, onrechtmatige daad, contractbreuk of schending van wettelijke plichten, zonder beperkingen. Niets van het bovenstaande zal echter de aansprakelijkheid van B2Benelux beperken of uitsluiten voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voorzover anderszins wettelijk ontoelaatbaar.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door B2Benelux gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. B2Benelux aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van B2Benelux.